SỞ Y TẾ TỈNH NAM ĐỊNH

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ

 

 

           Số         /KH-TCYT

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                    Nam Định, ngày 12 tháng 05 năm 2021

 

                                                                THÔNG BÁO

                                  KẾ HOẠCH MỞ LỚP ĐÀO TẠO CẬP NHẬT

                            KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC ĐỢT 3/ 2021

 

Trường Trung cấp Y tế Nam Định thông báo kế hoạch mở lớp Đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược đợt 3 năm 2021, như sau:

1. Hình thức đào tạo:         Đào tạo liên tục

2. Chương trình đào tạo: Chuyên ngành Dược

3. Thời gian đào tạo: 8 tiết

4. Học phí:  500.000 đồng/khóa học

5. Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ đang công tác về lĩnh vực Dược tại các Công ty Dược,  các đơn vị y tế, các quầy thuốc, nhà thuốc.

6. Hồ sơ gồm

- Phiếu đăng ký

- Bản phô tô công chứng bằng tốt nghiệp chuyên ngành

- Bản phô tô công chứng giấy khai sinh hoặc thẻ căn cước.

7. Thời gian học: 7h30 ngày 22/5/2021 (thứ 7)

8. Địa điểm học tập:

- Học trực tuyến trên phần mềm Zoom; ID 9286886066; Pass 123456.

- ĐT liên hệ: 0228.3648.315; 0912506892; 0912432233; 0988172769.

- Website: truongtcytnamdinh.edu.vn

 

Nơi nhận:

 - Sở Y tế;              để BC

- Sở LĐTB&XH;

- BGH, HĐTS

- Lưu ĐT-HC.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

     (đã ký)

 

 

Phạm Quốc Lân