Chi bộ Đảng Trường trung cấp Y tế Nam Định có 30 Đảng viên chính thức, 5 Đảng viên dự bị. Trong đó:

Bí thư chi bộ: Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thúy - Hiệu trưởng

Phó bí thư: Đồng chí Mai Quang Huy - Phó hiệu trưởng

Ban chi ủy: Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà

                    Đồng chí Phạm Quốc Lân

                    Đồng chí Lã Thị Kim Huế