SỞ Y TẾ TỈNH NAM ĐỊNH

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ

 

 

           Số         /KH-TCYT

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                    Nam Định, ngày 27 tháng 01 năm 2021

 

                                    KẾ HOẠCH MỞ LỚP ĐÀO TẠO CẬP NHẬT

                                KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC NĂM 2021

 

Trường Trung cấp Y tế Nam Định thông báo kế hoạch mở lớp Đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược năm 2021, như sau:

1. Hình thức đào tạo:         Đào tạo liên tục

2. Chương trình đào tạo: Chuyên ngành Dược

3. Thời gian đào tạo: 8 tiết

4. Học phí:  500.000 đồng/khóa học

5. Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ đang công tác tại các đơn vị y tế, các quầy thuốc, nhà thuốc.

6. Hồ sơ gồm

- Phiếu đăng ký

- Bản phô tô công chứng bằng tốt nghiệp chuyên ngành

7. Thời gian học: ngày 03/04/2021 (thứ 7)

8. Địa điểm học tập:

- Tại Trường Trung cấp Y tế Nam Định (190 đường Cù Chính Lan, Phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định)

- Tại cơ sở:  Nếu số học viên > 30 học sinh/lớp

- ĐT liên hệ: 0350.3648.315; 0912506892; 0912432233; 0988172769.

            - Website: truongtcytnamdinh.edu.vn

 

Nơi nhận:

 - Sở Y tế;   để BC

- Sở LĐTB&XH;

- BGH, HĐTS

- Lưu ĐT-HC.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Hồng Thúy